top of page

Asbest Envanter Raporu

ASBEST VE BENZERİ TEHLİKELİ MADDELER ENVANTER RAPORU 

 

DAYANAK: Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik (13 Ekim 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 31627)

MADDE 5 - (7) Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım yapılmadan ana yıkıma geçilemez

 

MADDE 6 - (2) … Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlilik Belgesine haiz çevre görevlisi/çevre mühendisi tarafından Ek-3’te yer alan formata uygun olarak hazırlanan Atık Yönetim Planı ve toz emisyonunun kontrolü için alınması gereken önlemler ile bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen uzmanlığa sahip kişilerce düzenlenecek patlatma ile yapılacak yıkım faaliyetlerine ilişkin akustik rapor, yıkım planına eklenir.

 

MADDE 16 - (2) Yıkıma başlanılmadan önce asbestli imalatın var olup olmadığı, varsa asbest içeren imalatlar için asbestin türünü, miktarını ve yerini belirlemeye yönelik envanter çalışması yapılması zorunludur. Envanter çalışması sırasında katı numune alma ve analiz işlemleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından katı numunede asbest tür tayini parametresinden yetkilendirilmiş bir laboratuvar tarafından yapılır. Asbest ve diğer tehlikeli maddeleri içeren imalatlar, yıkım faaliyetinden önce belirlenerek sökülür, ayrı olarak toplanır ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bertaraf edilir.

(2) Asbest söküm işlemleri, TS 13895 Asbest İçeren Malzemelerin Sökümü ve Asbest Bertaraf Yöntemleri Kılavuzuna uygun olarak yapılır.

 

BELEDİYE SÜRECİ:

1-Yıkılacak herhangi bir bina için yıkım öncesi müteahhit veya ilgili mimarlık ofisi veya proje ofisi yerel belediyeye başvuruda bulunur. (Yapılacak yılım kentsel dönüşüm kapsamında veya herhangi bir şekilde yıkıma konu bir bina olsa da aynı sürece tabidir)

2-Yerel belediye, yıkım öncesi yıkıma mahsus evraklardan Hafriyat Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik (13 Ekim 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 31627) adı geçen Asbest ve Benzeri Tehlikeli Maddeler Envanter Raporu ve Atık Yönetim Planını talep eder,

3-Bu aşamada belediye kendi talep ettiği yıkıma mahsus diğer evraklarla birlikte Asbest ve Benzeri Tehlikeli Maddeler Envanter Raporu ve Atık Yönetim Planı hazırlanması için bu işi yapan laboratuvardan hizmet alınmasını talep eder.

4-Belediyenin Asbest ve Benzeri Tehlikeli Maddeler Envanter Raporu ve Atık Yönetim Planı talebinde uygunluk kriterleri yönetmelikte belirtildiği üzere aşağıdaki gibidir;

  1. Asbest ve Benzeri Tehlikeli Maddeler Envanter Raporu hazırlayacak olan laboratuvar, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş laboratuvar olmalıdır. Akreditasyon Sertifikası ve Asbest Analizleri konusunda akredite edildiğini belirten Akreditasyon Kapsam belgesi bulunması zorunludur. Asbest ve Benzeri Tehlikeli Maddeler Envanter Raporuna eklenmelidir.

  2. Asbest ve Benzeri Tehlikeli Maddeler Envanter Raporu hazırlayacak olan laboratuvar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İSGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Enstitüsü) tarafından Asbest Analizleri konusunda yetkilendirilmiş olması ve yetki belgesinin bulunması zorunludur. Yetki belgesi Asbest ve Benzeri Tehlikeli Maddeler Envanter Raporu eklenmelidir.

  3. Atık Yönetim Planını hazırlayan firmanın ilgili personeli, Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlilik Belgesine haiz çevre görevlisi/çevre mühendisi tarafından yönetmelik Ek-3’te yer alan formata uygun olarak hazırlanmalıdır. Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlilik Belgesi ve Çevre Mühendisi Lisans Diploması, Asbest ve Benzeri Tehlikeli Maddeler Envanter Raporuna eklenmelidir.

 

4-Talep laboratuvara ulaştığında ilgili adresten numune almak üzere yetkilendirilmiş numune alım personeli yıkılacak binadan numuneler alır.

5-Alınan numuneler analiz edilmek üzere laboratuvara gönderilir.

6-Atık Yönetim Planının hazırlanması için binanın yıkılması için anlaşma yapılan Hafriyat Firmasının bilgileri alınır, plan bu bilgilere göre çevre görevlisi/çevre mühendisi tarafından hazırlanır.

7-Analiz sonuçlarına göre Asbest ve Benzeri Tehlikeli Maddeler Envanter Raporu hazırlanır. Bu aşamada eğer laboratuvar sonuçlarında asbest mevcudiyeti saptanırsa, asbest içeren malzemelerin bu konuda yetkili firma tarafından sökümünün yapılması gerekir. Söküm faaliyetleri sonunda hazırlanan söküm detaylarını içeren Söküm Raporu hazırlanır. Söküm Raporu ve Asbest ve Benzeri Tehlikeli Maddeler Envanter Raporu birlikte belediyeye sunulur. Eğer analiz sonuçlarında Asbest ve Benzeri Tehlikeli Maddelerin mevcudiyeti saptanmazsa herhangi bir söküm işleminin yapılmasına gerek yoktur.

8-Asbest ve Benzeri Tehlikeli Maddeler Envanter Raporu (Asbest mevcut ise Söküm Raporu) ve Atık Yönetim Planı belediyeye sunularak diğer işlemlere devam edilir ve sürecin sonunda yıkım ruhsatı alınır.

bottom of page